10 bí quyết giúp bạn được mọi người yêu quý 6
10 bí quyết giúp bạn được mọi người yêu quý
27 December, 2016
Để hiểu đúng chữ tu trong Phật giáo 2
Để hiểu đúng chữ tu trong Phật giáo
29 December, 2016

Tịnh độ có thật

Tịnh độ có thật 2

Tịnh độ có thật

K Khoảng 80 – 90 % Phật tử ở Việt Nam đang tu theo pháp môn Tịnh Độ. Nhưng hiện nay còn rất nhiều hoài nghi về tịnh độ có thật hay không? Tịnh độ có thật chính là bài chia sẻ để một lần nữa khẳng định thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, nhằm trang bị thêm cho hành giả tu hành theo pháp môn này kiến thức vững chắc để giữ luôn kiên định về lập trường tu hành của mình.

Trong thời gian gần đây có rất nhiều ý kiến tiêu cực về kinh điển Đại Thừa là phi Phật thuyết, cho rằng tu Tịnh Độ là sai. Đây là những quan điểm ngụy biện nhằm gây hoang mang cho những người mới bước đầu tu hành theo pháp môn Tịnh Độ. Và mục đích khác chính là nhằm giảm đi sự phát triển của Phật giáo, bởi Phật giáo Việt Nam đa phần chiến trên 80% số lượng Phật tử tu hành theo pháp môn này. Do đó, bài bán Phật giáo Đại Thừa chính là làm mất đi Phật giáo Việt Nam.

Tịnh độ có thật 6

Tịnh độ có thật

Tịnh là thanh tịnh, trong sạch, đẹp đẽ. Độ là đất nước, thế giới. Tịnh độ chính là thế giới thanh tịnh, trang nghiêm, an vui, thánh thiện mà nơi đó hội tụ những điều tốt đẹp nhất, nên có tên gọi khác đó là thế giới Cực Lạc. Tịnh độ chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc theo quan điểm của kinh A Di Đà theo con đường niệm Phật cầu vãng sanh.

Một số ý kiến cho rằng: Cõi Tịnh Độ là không có thật.

Chúng ta được biết đến thế giới này qua lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ những kinh điển đại thừa như: Kinh A Di Đà, Kinh Vô lượng Thọ,…Và điều này được khẳng định chắc chắn bởi những vị cao tăng, những vị tổ sư của Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.

Cách đây hơn 2600 năm, Đức Phật cho chúng ta biết rằng có hằng hà sa số thế giới đang tồn tại. Ngài còn giới thiệu đến những tầng trời khác ngoài cõi Tịnh Độ. Và ngày nay, các nhà khoa học cũng cho chúng ta biết rằng đang có hàng triệu hành tinh trong dãy ngân hà mà họ còn đang trong quá trình khám phá. Cho nên cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn của bậc toàn năng toàn giác, thấy được cả vũ trụ cách đây 26 thế kỷ.

Vì thế, khi khoa học còn chưa khám phá hết “hằng hà sa số” thế giới, khi khoa học chưa kết luận rằng không có một cõi nước Tịnh Độ thì chúng ta không có lý do gì để khẳng định chắc rằng thế giới Cực Lạc là không có thật, chỉ do tưởng tượng mà ra.

Tịnh độ có thật

Để đến được Tịnh Độ con đường duy nhất chính là niệm Phật cầu vãng sanh. Bởi trong kinh có câu “Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc kinh A Di Dà”. Nghĩa là muốn về cõi nước này, không phải chỉ dựa vào một chút phước báu, thiện căn mà cầu vãng sanh được. Bởi thế giới Tây Phương được hình thành từ phước báu, từ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Cho nên, người tu theo pháp môn Tịnh Độ phải xem trọng phước đức, luôn gieo tạo căn lành để cộng nghiệp tương ứng với với chúng sanh ở cõi Tĩnh Độ và có duyên với Phật A Di Đà mới có thể tái sanh vào đó được.

Tịnh độ có thật 1

Tịnh độ có thật

Xem thêm: Hãy giữ gìn phước báu

Đã có rất nhiều các vị tổ sư khẳng định về sự có mặt của thế giới Tịnh Độ, trong đó vua Trần Thái Tông cũng bàn về niệm Phật được trích dẫn như sau:

Niệm Phật có 3 bậc: Thượng Trí, Trung Trí và Hạ Trí.

– Thượng Trí: Tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu chứng, niệm tức là trần, chẳng dung một điểm, niệm trần vốn tịnh nên nói như như bất động, nên nói thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng, tướng tướng không hai, tịch mà thường còn, còn mà chẳng biết, đó là hoạt Phật.

– Trung Trí: Tức phải nương vào niệm Phật, chú ý chuyên cần, niệm niệm không quên tự nhiên thuần thiện, niệm thiện đã hiện niệm ác liền tiêu, niệm ác đã tiêu duy còn thiện niệm, bởi niệm ý niệm,  niệm niệm tất diệt, khi niệm đã diệt ắt về chánh đạo, tới khi mạng chung được vui Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh, là đạo chư Phật

– Hạ Trí: Miệng chuyên niệm lời Phật tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sinh nước Phật, ngày đêm siêng năng không thoái chuyển, sau khi mạng chung theo thiện niệm đó, được sinh sang nước Phật , được nghe chư Phật tuyên nói chính Pháp, chứng đạo Bồ Đề cũng vào quả Phật được”

Tịnh độ được xác định rất rõ là thế giới được hình thành từ yếu tố: Nhân duyên nguyện lực Đức Phật A Di Đà và cộng nghiệp của chúng sanh muốn tái sanh về nơi đó. Vì thế, khi các tổ đã tu chứng đắc khẳng định được điều này thì không có lý do gì chúng ta lại ngờ vực về cõi nước thanh tịnh này.

Tu tịnh độ là tu nhân quả

Thành quả tiêu biểu thấy được của những người tu hành theo pháp môn Tịnh Độ chính là họ làm chủ được sinh tử của mình, biết giờ biết khắc vãng sanh. Do đó, tu theo pháp môn Tịnh Độ là đúng đắn và hành giả không được rời bỏ hành động tích cực cho việc thiện ở đời, phải biết hồi hướng phước báu để vãng sanh Tây Phương, gieo nhân Tịnh Độ để đạt đến Tịnh Độ.

Chúng ta phải có niềm tin vững chắc về sự tồn tại của Tịnh Độ vì khi có niềm tin mới tạo ra được động lực. Có động lực mới đủ niệm lực tu tịnh độ, mới chuyển hóa câu niệm Phật này một khối vững chắc, trở thành năng lượng mạnh trong tinh thần. Để rồi mai đây, cho dù Đức Phật A Di Đà không tiếp dẫn, chúng ta vẫn nương theo năng lượng đó mà tái sanh về cõi Cực Lạc. Hình ảnh Phật A Di Đà hiện ra là biểu tưởng cho thấy người đó đủ phước báu để được tái sanh về Tịnh Độ.

Tịnh độ có thật 5

Tịnh độ có thật

Nên thực tế, gieo nhân gì sẽ được quả đó, gieo hạt lúa chắc chắn sẽ ra cây lúa, nhất định không ra cây khác, có nhân tố tịnh độ chắc chắn sẽ vãng sanh. Đó là điều mà hành giả tu theo tịnh độ phải tin chắc như vậy để không bị hoang mang bởi những lời đánh giá tiêu cực, phi lý từ bên ngoài. Đức Phật đã nói, chư Tổ đã kiểm nghiệm, chúng ta phải tin sâu vào điều này.

Tịnh Độ cũng bị sự vô thường chi phối, sẽ bị hoại diệt, nhưng thời gian tồn tại của thế giới này đủ để chúng ta tu chứng đắc quả vị bất thối chuyển. Tái sanh vào cõi an lành để tu tập, đó là điều mà chúng ta phải khao khát hướng đến, cho dù Tịnh Độ chỉ là một “ hóa thành” tạm bợ để hành giả nương vào đó mà tu hành. Nhưng nếu không có hóa thành, chắc chắn sức phàm phu của chúng ta sẽ không đủ để đến Bảo Sở, đạt đến Niết Bàn. Cho nên, nói như thế để chúng ta đừng làm tưởng vãng sanh chính là Niết Bàn rồi tự tạo nên những mâu thuẫn, khó khăn trên bước đường tu học.

Và cũng đừng vì ý kiến cho rằng tu tịnh độ chỉ dành cho kẻ hạ căn, yếu đuối. Chúng ta chỉ cần nhớ một điều rằng “ Liệu cơm gắp mắm”. Tùy theo sức minh, tùy theo căn cơ mà lựa chọn pháp môn hợp lý để tu tập. Bất kỳ pháp môn nào cũng đưa đến một điểm đích. Chủ yếu là ai đạt mục đích mình đặt ra thì thành công.

Tịnh độ có thật 4

Tịnh độ có thật

Thế giới Ta Bà đầy khổ đau, ô trược bởi lòng người đầy gian tham. Chúng ta có quyền mơ ước và phấn đấu để thoát ly khỏi, mà tìm đến một thế giới thánh thiện, đạo đức, tốt đẹp hơn để tu hành. Khi đã nhàm chán, chúng ta phải biết phấn đấu làm lành lánh dữ để tạo nên quả vị giải thoát cho mình, để nhanh chóng về thế giới Tây Phương. Con đường đi đến Tây Phương chỉ có thể là niệm Phật và giao trồng nhiều phước lành để hồi hướng, đừng vì những lời bàn tán bên ngoài mà mất đi lý tưởng của mình, tu tịnh độ mà thọ Bồ tát giới để cầu vãng sanh, điều này không hợp lý.

Bởi sức tu của chúng ta còn kém nên mới nương theo nguyện lực của Phật A Di Đà tái sanh về chốn an lành mà tu tập. Nếu thọ Bồ Tát giới, chúng ta không thể vãng sanh được do Bồ Tát là phải dấng thân vào cuộc đời ngũ trược để độ thoát. Đó phải là người có đủ bản lĩnh, đủ nghiệp lực mới không bị cuộc đời cuốn trôi khi hành đạo.

Tịnh độ có thật 3

Tịnh độ có thật

Thế giới này đã quá ô trược bởi tác nhân từ bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong chính là đạo đức con người đang xuống cấp tạo nên nhiều tệ nạn xã hội nguy hiểm. Bên ngoài chính là sự thay đổi khí hậu, thiên tai. Do đó, các nhà khoa học không ngừng tìm kiếm thế giới có sự sống khác để tồn tại. Rất khó để có được điều này, và cho dù có đi chăng nữa, chúng ta cũng không đủ điều kiện để đi đến thế giới mới. Vì thế, chỉ có pháp môn Tịnh Độ, chỉ có con đường tu hành mới đủ sức đưa chúng ta thoát khỏi thế giới Ta Bà này dễ dàng nhất.

Qua bài chia sẻ về đề tài Tịnh độ có thật, một lần nữa muốn khẳng rằng đây là một thế giới có thật và để đi đến đây, chỉ cần trang bị đủ nhân duyên phước báu. Vãng sanh là việc nằm trong tầm tay của chúng ta. Cho nên đừng bị lệ thuộc vào những định kiến, đánh giá tiêu cực của người khác rồi mất đi chánh kiến của mình. Hãy giữ vững tinh thần tu học theo pháp môn Tịnh Độ!

Dựa vào bài giảng Tịnh độ có thật Thầy Thích Phước Tiến

Ban Biên Tập
Ban Biên Tập
Mình thích tìm hiểu về đạo Phật, rất thần tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Có lòng tin vô đối đến sự mầu nhiệm thần chú Đại Bi của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.